• Jaň goldawy 86-0596-2628755

5 derejeli açyk tekjeler VASAGLE merdiwan tekjesi

Gysga düşündiriş:

Üzümiň ajaýyplygy: Köne nusgawy, üzüm önümçiligi üçin gaty polat üçin üzüm agajy, indi bu merdiwan tekjesinde birleşip, geçmişiň näzik täsirini öýüňize getirýär.

5 derejeli açyk tekjeler: Çygly kitap tekjesi, çäkli ýerden doly peýdalanyp, ýygnamak we görkezmek isleýän zatlaryňyzy saklamak üçin ajaýyp ýer berýär.

Iň soňky gurlan: Güýçli çipden we metal çarçuwadan ýasalan, birnäçe ýyllap çydamly; Goşmaça durnuklylyk üçin rentgen barlar

Güýçli boluň, has gowy boluň

Senagat aksenti üçin polat çarçuwa, bu berk kitap tekjesini wagt synagyna öwürýär.

Senagat stili

Otagyňyza üýtgeşik täsir etmek üçin, goňur reňkli paneller we matdan ýasalan gara metal çarçuwalar birleşýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üzümiň ajaýyplygy: Köne nusgawy, üzüm önümçiligi üçin gaty polat üçin üzüm agajy, indi bu merdiwan tekjesinde birleşip, geçmişiň näzik täsirini öýüňize getirýär.
5 derejeli açyk tekjeler: Çygly kitap tekjesi, çäkli ýerden doly peýdalanyp, ýygnamak we görkezmek isleýän zatlaryňyzy saklamak üçin ajaýyp ýer berýär.
Iň soňky gurlan: Güýçli çipden we metal çarçuwadan ýasalan, birnäçe ýyllap çydamly; Goşmaça durnuklylyk üçin rentgen barlar
Güýçli boluň, has gowy boluň
Senagat aksenti üçin polat çarçuwa, bu berk kitap tekjesini wagt synagyna öwürýär.
Senagat stili
Otagyňyza üýtgeşik täsir etmek üçin, goňur reňkli paneller we matdan ýasalan gara metal çarçuwalar birleşýär.
Sazlanylýan aýak
Enjamlaşdyrylan sazlanylýan aýaklar, hatda birneme deň däl pollarda-da kitap tekjesini hemişe durnukly saklaýar.
Aladasyz ýygnanyşyk: DIY hünärmeni bolmak hökman däl, Bu kitapjagaz size bir hünärmen bilen gelýär - aňsat we çalt ýygnamak üçin suratly we jikme-jik görkezmeler bar
Entegem soraglaryňyz barmy? Bu ýagdaýda, dostlukly müşderi hyzmatymyz bilen habarlaşyň we kwartiraňyzy kolleksiýamyzdan bu beýik merdiwan tekerleri bilen enjamlaşdyryň!
Üzümiň özüne çekiji görnüşi we işleýiş dizaýny bilen 5 derejeli rustiki merdiwan tekjesi islendik otag üçin amatly we elmydama doly oýnaýar.
Livingaşaýyş jaýyna ýerleşdiriň: Tekjeleri gözüňizi özüne çekiji pyçaklar bilen dolduryň we hökman öýüňiziň merkezine öwrüler.
Okuwda ýa-da ofisde ýerleşdiriň: Kitaplaryňyzy, resminamalaryňyzy we ş.m. elýeterli tertipde saklaň.
Balkona ýerleşdiriň: Parahatçylykly burç döredeniňizde ösümlikleriňizi we balyk tabaklaryňyzy günüň aşagynda görkeziň.
Eltip bermegiň wagty Mysal üçin gowşuryş wagty 7-15 gün, köpçülikleýin sargyt wagty 35-den 45 güne çenli. Eltip bermegiň wagty hem sargyt mukdaryna baglydyr.
Şeýle hem ajaýyp gabat gelmek we jaýyňyzy tertipli saklamak üçin merdiwan tekjesini burç tekjesi bilen bilelikde ulanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler