• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Saklaýyş tekjesi bilen häzirki zaman tegelek kofe stoly

Gysga düşündiriş:

Döwrebap we üýtgeşik dizaýnKofe stoly, otagyň nyşanydyr.Zhuozhan tegelek kofe stoly, moda, owadan görnüşi we “X” görnüşli gurluşy bilen ajaýyp, süýji öýüňize moda duýgusyny görkezýär. Dostlaryňyzy we maşgalaňyzy bu agaç kofe stolunyň töwereginde gyzykly gije çagyryň!

2 derejeli tekjelerBu kiçijik kofe stolunyň demir paneli, käseler, magazinesurnallar, ösümlikler, CD we ş.m. zerur zatlaryňyzy saklamak üçin giň ýer hödürleýär. Mundan başga-da, kiçijik owadan öý haýwanlaryňyz hem islese bu ýerde dynç alyp bilerler.

Hil materialy Zhuozhan elmydama ýokary hilli we çydamly mebel öndürmäge üns beriň. Bu otag stoly orta dykyzlyk süýümli tagtadan we berkligi we berkligi üpjün edýän berk demir çarçuwadan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

【Döwrebap we üýtgeşik dizaýn offee Kofe stoly ýaşaýyş otagynyň nyşanydyr. Zuozhan tegelek kofe stoly, moda, owadan görnüşi we “X” görnüşli gurluşy bilen tapawutlanýar, süýji öýüňize moda duýgusyny görkezýär. Dostlaryňyzy we maşgalaňyzy a bu agaç kofe stolunyň töwereginde gyzykly gije!
【2 derejeli tekjeler this Bu kiçijik kofe stolunyň demir paneli, käseler, magazinesurnallar, ösümlikler, CD we ş.m. zerur zatlaryňyzy saklamak üçin giň ýer hödürleýär. Mundan başga-da, kiçijik owadan öý haýwanlaryňyz hem islese bu ýerde dynç alyp bilerler.
【Hil materialy hu Zhuozhan hemişe ýokary hilli we çydamly mebel öndürmäge ünsi jemleýär. Bu otag stoly orta dykyzlyk süýümli tagtadan we berkligi we berkligi üpjün edýän berk demir çarçuwadan ýasalýar.
【Easyönekeý gurnama simple simpleönekeý dizaýny sebäpli bu çaý stoluny 40 minudyň içinde gurnap bolýar. Bu stoly gurmak üçin gural satyn almak hökman däl, sebäbi olaryň hemmesi enjamlaşdyrylan. Jikme-jik görkezme berilýär.
Ölçeg】 Stoluň ölçegi: (91 x 46 sm) 35,8 x 18.1 paketiň agramy: 39.7lb

Aýratynlyklary

Güýçli gurluşyk
Livingaşaýyş otagy üçin bu kofe stollary, durnuklylygy we çydamlylygy ýokarlandyrýan metal X görnüşli çarçuwaly we ýokary dykyzlykly tagta bilen tapawutlanýar.
Meşek tekjesi we gözüňi özüne çekiji görnüş
Tor tekjesi günüňiz üçin goşmaça otag we bezegli bir zat üpjün edýär, zatlary tertipli saklaň.
Arassa, ajaýyp dizaýn, islendik bezeg guýusyna laýyk gelýän bu kofe stolunda üzüm stiline laýyk gelýär.
Ygtybarly tegelek dizaýn we suw geçirmeýän iş stoly
Öýde ylgaýarka çagalar şikeslenip bilerler, tegelek dizaýn çagalaryň çyzylmagynyň öňüni alyp biler.
Smoothumşak iş stoly we ýokary hilli materiallar ony suw geçirmeýän we arassalamagy aňsatlaşdyrýar. Bu tekiz iş stolunda çeper eserler ýazyp ýa-da bir zatlar dizaýn edip bilersiňiz.

Embygnamak aňsat

Jikme-jik görkezme gollanmasy we gurnalan gurallar berilýär. Gurmak prosesini 40 minut bilen tamamlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler