• Jaň goldawy 86-0596-2628755

“Zhuo Zhan” telewizion konsol ammar kabinasy, ýaşaýyş otagy üçin tekjeler we çekme

Telewizoryňyzy saklamak üçin bu ýönekeý bölekde çig mal bar: agaç we metal. Bu multimediýa saklaýyş bölüminiň her bir ýeri gutardy. Telewizor stendinde metal jikme-jiklikler bar: tutawaçlar we aýaklar. Livingaşaýyş otagyňyzda ajaýyp dizaýner görnüşi!

Bu otag bölegi elektronikany saklamak üçin döredildi! Terminallar we konsollar üçin açyk tekjeler bar - şnurlaryňyzy aňsatlyk bilen arkaňyza geçirmek üçin her tekjede deşik burawladyk. DVD / Blu-Reý kolleksiýaňyzy, oýun oýnawaçlaryňyzy we başga zatlary goýuň, soňra iki çekmäni gözüňiziň alnynda saklaň we çekiň. Diňe size görkezmek üçin gidýär: bu telewizion stendde hemme zat üçin ýer bar!

Bu element hakda
【Ajaýyp telewizion stend simple simpleönekeý dizaýn we agaç däne şkafy bilen bu ajaýyp ammar şkafy beýleki mebelleriňize we içerki giňişligiň bezeg stiline laýyk gelýär. Şonuň üçin, otag, ýatylýan otag, ofis we beýleki ýerler, telewizor ýa-da kofe stoly bolup işlemek üçin amatlydyr.
Space Spaceeterlik ýer】 topokarky tekjesi telewizion stend hökmünde hyzmat edip biler, iki şkaf we iki tekjeli çyzgy bolsa güýmenje merkeziňizi bulaşyksyz saklar. Açyk tekjeler, media pleýerleri gurmak we DVD kolleksiýalaryňyzy ekranda saklamak üçin ýer berýär, arka tarapdaky kabel dolandyryş kesişleri bolsa ýeriňizi tertipli saklamaga kömek edýär.
【Güýçli gurluşyk moda Modada öndürilen agaçdan ýasalan bu telewizion stend, dört sany alawlanan, örtülen dübel aýaklarynda arassa çyzykly gönüburçly silueti urýar. Durnukly, güýçli bolmagy we uzak ýyllap ulanylmagy bilen pes tehniki hyzmaty talap edýär.
Any Islendik otag üçin storage Saklaýan konsol stolumyzyň iň gowy böleklerinden biri, ony öýüňiziň islendik otagynda diýen ýaly ulanyp bolýar. Roomaşaýyş jaýynda ajaýyp telewizion stend, ýatylýan otagda gijeki oturgyç ýa-da girelge ammary hökmünde häzirki zaman geýimçisi hökman ajaýyp görüner.
Assambleygnak gurmak hardware Çalt gurnamaga mümkinçilik bermek üçin enjamlary we gurallary goşmak bilen görkezmeleri ýerine ýetirmek aňsat.


Iş wagty: Awgust-17-2021