• Jaň goldawy 86-0596-2628755

diwar tekjesi -SW-022

Gysga düşündiriş:

Tebigy we ýönekeý stil: P2-den ýasaldy standard MDF we mat bilen örtülen metal ýaýlar. Agaç tagtalar ot ýakandan soň çalaja rustiki ys galdyrýar. Tekjeler bezeg we amaly üçin niýetlenendir.

Köp funksiýaly tekjeler: Bedatylýan otag, hammam, aşhana, myhman otagy we ofis üçin ajaýyp diwar bezegi, küýze ösümlikleri, surat çarçuwalary, bezegler, kruets, hajathana we ş.m. üçin iň oňat saklaýjylar. Geliň, söýýän jaýyňyzy has arassa we ýyly edeliň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

【Tebigy we ýönekeý stil】: P2 standart MDF we mat bilen örtülen metal ýaýdan ýasalan. Agaç tagtalar ot ýakandan soň çalaja rustiki ys galdyrýar. Tekjeler bezeg we amaly üçin niýetlenendir.
I Köp wezipeli tekjeler】: küýze ösümlikleri, surat çarçuwalary, bezegler, kruetkalar, hajathana we ş.m. üçin iň oňat saklanýan ýatylýan otag, hammam, aşhana, myhman otagy we ofis üçin ajaýyp diwar bezegi, hatda oýun tekjesi hökmünde hem ulanyp bilersiňiz pişikler. Geliň, söýýän jaýyňyzy has arassa we ýyly edeliň.
【Çeýe kombinasiýa】: Müň adamyň gözünde müň kombinasiýa stili bar. Kabel bilen örtülen ýaýlar tagtalaryň ýokarsyna ýa-da aşagyna ýerleşdirilip bilner. Tagtalary keseligine birikdirip ýa-da dikligine ýerleşdirip bilersiňiz. Hyýalyňyzy ulanyň, diwaryňyz üçin iň laýyk tertibi tapyp biljekdigiňize ynanýarys.
Install Gurmak aňsat Product: Önüm paketinde gurnamak üçin ähli zerur enjamlar bar. Biziň beren görkezmämizi ýerine ýetirip, birnäçe minutdan ýygnap bilersiňiz. Üç dürli ululykdaky tagtalar bar - uly: 16.5 X 6.1 X 4,3 dýuým, orta: 14.2 X 6.1 X 4.3 dýuým, kiçi: 11,4 X 6.1 X 4.3 dýuým. Iň ýokary agramy 40 funt.
【Näme üçin bizi saýlaýarys Our: Markamyz öý bezeg önümlerini dizaýn etmäge we öndürmäge borçlanýar. Mundan başga-da, müşderilere has oňat önümler we satuwdan soň has oýlanyşykly hyzmat bermek, size has amatly jaý döretmek üçin köp synanyşýarys.
【OEM we ODM dizaýny bar home Öý mebelleriniň dizaýnyny 10 ýyldan gowrak işleýän, asyl dizaýny gutarmak üçin 3-5 günüň dowamynda tejribeli dizaýner.
Ive Eltip beriş wagty ample Getirmegiň nusgasy 7-15 gün, köpçülikleýin sargyt wagty 35-den 45 güne çenli. Eltip bermegiň wagty hem sargyt mukdaryna baglydyr.
【Gaplamak strong Şahsy güýçli poçta gutusy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler