• Jaň goldawy 86-0596-2628755

kitapjagaz we ammar tekjesi

 • Suitable For Multiple Scenarios Shelves For Super Grocery Decorative Shelf

  “Super Azyk” bezeg tekjesi üçin köp ssenariýa tekjeleri üçin amatly

  Gysgaça syn Soralsa, düşegiň başynda haýsy mebel goýulmaly? Adamlaryň 99% -iniň “düşek stoluna” jogap berjekdigi çak edilýär. Hakykatdanam, meni hem goşmak bilen, diňe bir zatlary saklap bilmän, eýsem daş keşbini hem ýatda saklaýan düşek stoludyr. Perhapshtimal, şonuň üçin köp adam düşegiň başynda düşek stoluny goýmaga öwrenişendir, käbir adamlar hatda birini düşegiň çep we sag taraplaryna goýýarlar. I'möne men ...
 • Latest Design Hot Selling Cheap Custom Shelves Storage Shelf Unit

  Iň täze dizaýn, arzan satylýan arzan tekjeleri ammar tekjesi bölümi

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Saklaýanlar we gaplar Ulanylýan giňişlik: Livingaşaýyş otagynyň gurnama görnüşi: Duran görnüşiň klassifikasiýasy: bukulmaýan raf täjirçilik alyjy: Naharhanalar we naharhanalar, restoranlar, telewizor söwdasy, myhmanhanalar möwsümi: Gündelik otag giňişligi: Livingaşaýyş otagynyň dizaýny stili: Morden Lýuks otag giňişligini saýlamak: Wagt goldawyny saýlamak: Baýram saýlamagyny goldamak: Gatnaşyklaryň goldawy ýok: Dört gatlak Ulanylyşy: Agaç tekjesi Materi ...
 • Storage Box Drawer Multi Purpose Storage Box With 5 Storage Drawers

  Saklaýyş gutusy çekiji köp maksatly saklaýyş gutusy 5 sany saklaýjy çyzgy bilen

  Gysgaça syn Saklaýyş gutusy bolan kofe stoly, şol sanda goldaw aýagy, goldaw aýagynyň ýokarky ujy taýak bilen berk birikdirilen, taýagyň ortasy saýlama ýer bilen gazylýar we giriş porty girýär ýumurtga şekilli we goldaw gutusy goltugyň aşagy bilen berk birikdirilen guty giriş porty bilen aragatnaşyk saklaýar, goldaw gutusy giriş portunyň gyrasynda ýerleşdirilýär we ammar gutusy goldaw gutusynda berilýär. Saklamak ...
 • Export Quality Super market supply Home Decor Products Wood Shelves

  Eksportyň hili Super bazar üpjünçiligi Öý bezegi önümleri agaç tekjeleri

  Gysgaça syn Saklamak, her bir maşgalanyň üns merkezinde. Esasanam kiçi göwrümli maşgalalar üçin her bir giňişlik mümkin boldugyça ulanylýar, hatda nauşnikiň ýagdaýy hem berilmez. Simpleönekeý nauşnik bolup biler. Storageöne ammar ussasy tarapyndan doly ulanyldy. Nauşnik indi ýönekeý tagta däl-de, mezzanine bilen. Bu dizaýn gaty dar şkaf ýasamaga meňzeýär, ýöne açmak amatly däldigi sebäpli ammar b ...
 • Strong Luxury Kitchen Furniture Sideboard Tables Modern Wooden Sideboard Cabinet France With 2 Sliding Doors And 1 Drawer

  Güýçli kaşaň aşhana mebel gapdal stollary Döwrebap agaç gapdal şkaf Fransiýa 2 süýşýän gapy we 1 çekiji

  Önümi maslahat bermek Önümçilik prosesi gaplamak we ulag soraglary Hil gözegçiligi 1. IQC, çig mal satyn alanyňyzda gelýän hil gözegçiligi. 2. IPQC: Her amalda giriş prosesiniň hiline gözegçilik. 3. FQC: Önümler gutarandan soň hil gözegçiligini tamamlaň. 4. OQC: ippingüklemezden ozal çykýan hil gözegçiligi. 5. ippingük daşandan soň hiliň yzarlanylyşy we hiliň ýokarlanmagy. Töleg şertleri 1. 30% öňünden goýum, 70% göçürmä garşy ...
 • Guaranteed Quality Proper Price Bracket Storage Shelves Display Shelf

  Kepillendirilen hiliň dogry bahasy Bracket ammar tekjeleriniň tekjesi

  Gysgaça syn Ammar rafy, amatly, gaýtadan işlemek, moda we beýleki aýratynlyklary bolan önümleri, hammam polotensalaryny ýuwmak üçin esasy ammar. Vanna otagy we hammam üçin amatly, bu umumy öý ammarydyr. Söwda ammary birnäçe ownuk zatlary, bölekleri, maglumatlary we ş.m. ýerleşdirmek üçin ulanylýar. Saklaýyş çarçuwasy ýeňil we amatly, ýönekeý gurnama we sökmek, ulanmak aňsat, makalalary tertiplemek we induksiýa etmek üçin ofislere, ammarlara we beýleki ýerlere ýerleşdirilip bilner ...
 • Industrial Metal And Wood Wall Shelf Unit Rustic Floating Wood Shelves Wall Mounted Iron Real Reclaimed Wood Book Shelves

  Senagat metal we agaç diwar tekjesi bölümi Rustik ýüzýän agaç tekjeler diwara gurlan demir hakyky dikeldilen agaç kitap tekjeleri

  Gysgaça maglumat Çalt jikme-jiklikler aýratynlygy: Giňeldilip bilinýän aýratyn ulanylyş: Kitap bukjasynyň umumy ulanylyşy: Öý mebeliniň görnüşi: Livingaşaýyş jaýynyň mebelleri Poçta gaplanyşy: Y Programma: Aşhana, Öý ofisi, Otag otagy, ýatylýan otag, başgalar, ammar we şkaf, öý bar, öý enjamlarynyň dizaýn stili: Döwrebap material: Agaç görnüşi: Döwrebap bukulan: Gelip çykan ýeri ýok: Fujian, Hytaý Marka ady: Zhuozhan Model belgisi: SH-014 Haryt ady: tekjeler Esasy material: metal, ...
 • Guaranteed Quality Unique Storage Wooden Organizer Shelf Shelves For Wood Products

  Kepillendirilen hil täsin ammar Agaç önümleri üçin agaç gurnaýjy tekjesi tekjeleri

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Saklaýanlar we gaplar Ulanylýan giňişlik: Livingaşaýyş otagynyň gurnama görnüşi: Duran görnüşiň klassifikasiýasy: bukulmaýan raf täjirçilik alyjy: Naharhanalar we naharhanalar, restoranlar, telewizor söwdasy, myhmanhanalar möwsümi: Gündelik otag giňişligi: Livingaşaýyş otagynyň dizaýny stili: Morden Lýuks otag giňişligini saýlamak: Wagt goldawyny saýlamak: Baýram saýlamagyny goldamak: Gatnaşyklaryň goldawy ýok: Dört gatlak Ulanylyşy: Agaç tekjesi Materi ...
 • 4 Tier Industrial Ladder Bookshelf Wood Metal Bookcase Modern Standing Book Shelves

  4 derejeli senagat merdiwan kitap tekjesi Agaçdan ýasalan kitap kitapçasy Döwrebap kitap tekjeleri

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň aýratynlygy: Düzülip bilinýän (başga) Aýratyn ulanylyşy: Kitap bukjasynyň umumy ulanylyşy: Öý mebeliniň görnüşi: Livingaşaýyş jaýynyň mebelleriniň poçta gaplanyşy: Y Programma: Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, zal dizaýn stili: Döwrebap material: Agaç, Agaç görnüşi: Döwrebap eplenen: Woodok agaç usuly: Gaty agaç, gaty agaç gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý Marka ady: zhuozhan Model belgisi: WSH-026 Marka: Glitzhome otagynyň görnüşi: ...
 • BOOK CASE 4

  KITAP 4

  • Çyzgy ýa-da tekje? Haýsyny has gowy görýärsiňiz? Saklaýyş tekjesiniň we ammar gutusynyň ajaýyp kombinasiýasy, gymmatly topar suratlaryny ýa-da ýadygärlik sowgatlaryny saklap boljak açyk tekjä öwürýär; Saklamak üçin 4 sany aňsat çekiji matalar, islegleriňizi kanagatlandyryp biler
  • Önümçilik stili jaň edýär: Beýleki bezegler bilen ajaýyp birleşdirilip bilinýän, öýüňiziň tertipliligini we senagat stiliniň tagamyny getirip, rustiki eýýamyňyza gaýdyp gelen ýaly duýulýan gara demir çarçuwaly reňkli goňur şkafyň üstü.
  • Hil henizem diridir: Gara matly demir metal çarçuwasy garaşylmadyk durnuklylygy getirýär; Çydamly MDF material tagtasynyň we eplenýän çekmeleriň kombinasiýasy, güýçli, durnukly we doly işleýän guramaçy bolup bilýän Dresser-iň hilini we işleýşini iki esse ýokarlandyrýar.
  • Hasssyz ýygnak: simpleönekeý gurluş bilen, ammar bölümini ýygnamak şemaldyr. Jikme-jik görkezmelerimiz, aladasyz gurnama prosesi bilen size ýol görkezer. Diňe DIY oýny hökmünde garamaly, her nurbady berkitmeli
  • Siziň meýilnamaňyz näme? CASATOCA Saklaýyş geýimi, gaty köp ýa-da bulaşyk zatlar sebäpli ýüze çykan kynçylyklardan dynmak we ammar meselesi bilen hoşlaşmak üçin ammar meselesini çözmäge kömek edýär;
 • Bookcase with 2 Drawers, 4 Tiers Storage Organizer Bookshelf and Cabinet for Living Room,Home Office, Vintage Brown

  2 çyzgyly, 4 gatly ammar gurnaýjy kitap bukjasy we myhman otagy, öý ofisi, üzüm goňur

  • intage Kitap tekjesi Saklaýyş: iki çyzgyly 4 derejeli tekje we gapyly bir şkaf, uly ammar ýerleri gaty tertipli we tapawutly edýär.
  • Güýçli we durnukly Kitap bukjasy: Gaty metal çarçuwaly hil bölejigi tagtasy. Güýçli gurluşyk we uly agram kuwwaty onuň uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.
  • Köpugurly tekjesi: VECELO Senagat kitap tekjesi we guramaçy öýüňizdäki otag, ýatylýan otag, aşhana, girelge ýa-da balkon ýaly islendik ýer üçin ulanylyp bilner. Kitap tekjesi, otag bölüji hökmünde ulanylýar.
  • Gurmak we goldamak aňsat: partshli böleklere anyk bellik edilýär, görkezmeleri ýerine ýetirmek gaty aňsatdy. Inerener agaç tozana çydamly we suwa çydamly, çygly mata bilen aňsat arassalanýar.
  • .Gereksiz hil kepilligi: Bäş ýyl Çäklendirilen kepillik we dostlukly müşderi goldawyny öndürmek, satyn alanyňyzdan soň we soň iň gowy hyzmaty hödürläris.
  • Mebelleriň gutarmagy: Gara
 • BOOK CASE 2

  KITAP 2

  Köp maksatly kitap tekjeleri Birneme tertipli bolmak üçin öý ofisleri üçin kitap tekjeleriniň ammary. Kitap tekjesi bezeg we funksional maksatlary birleşdirýär. Maşgala otagyndan ýa-da ofisinden islendik ýere laýyk gelýän kitap tekjesi.
  Kitap bukjasy aňsat gurnama partshli bölekler görkezmelerde gowy bellendi. Kitap tekjeleriniň ekranyny ýygnamak gaty aňsat. Aşhana, ýatylýan otag / ýaşaýyş otagy üçin ammar tekjesi hökmünde ajaýyp ululykdaky kitap tekjeleri.