• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Kompýuter stoly 47 Inç öý ofis stoly Önümçilik okuw otagy üçin häzirki zaman ýönekeý stil kompýuter stoly bilen ammar tekjeleri bilen berk berk ýazuw stoly

Gysga düşündiriş:

IAR GOWY HABAR: 47.27 (L) * 23.6 (W) * 29.53 (H) dýuýmlyk iş stoly, iş, ýazuw, kompýuter we beýleki öý işlerinde köp ýer berýär. Iki açyk taraply ammar tekjesi bilen ýer tygşytlaýjy dizaýny görkezmek, käbir kitaplary, faýllary klawiaturany, syçanjygy ýa-da başga zatlary ýerleşdirip biler.

STURDY STRUCTURE & STABLE: Super gaty metal çarçuwa we durnukly kesiş gurluşy dizaýny has gowy durnuklylygy üpjün edýär. Agaç orta dykyzlykly süýümli tagtadan ýasalan, agyr agramlary goldajak derejede güýçli. Zerur ýerlerde stoly tekizlemek, hatda deň däl pollarda-da durnuklylygy üpjün etmek üçin aýaklary sazlap bolýar (1-2 sm).

Häzirki zaman dizaýny: stilleşdirilen senagat rustiki goňur we gara tagta dizaýny, arassa estetiki, arassalamak we suw geçirmeýän, senagat rustiki kompýuter stoly islendik bezegiňiz bilen gabat gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

IAR GOWY HABAR: 47.27 (L) * 23.6 (W) * 29.53 (H) dýuýmlyk iş stoly, iş, ýazuw, kompýuter we beýleki öý işlerinde köp ýer berýär. Iki açyk taraply ammar tekjesi bilen ýer tygşytlaýjy dizaýny görkezmek, käbir kitaplary, faýllary klawiaturany, syçanjygy ýa-da başga zatlary ýerleşdirip biler.
STURDY STRUCTURE & STABLE: Super gaty metal çarçuwa we durnukly kesiş gurluşy dizaýny has gowy durnuklylygy üpjün edýär. Agaç orta dykyzlykly süýümli tagtadan ýasalan, agyr agramlary goldajak derejede güýçli. Zerur ýerlerde stoly tekizlemek, hatda deň däl pollarda-da durnuklylygy üpjün etmek üçin aýaklary sazlap bolýar (1-2 sm).
Häzirki zaman dizaýny: stilleşdirilen senagat rustiki goňur we gara tagta dizaýny, arassa estetiki, arassalamak we suw geçirmeýän, senagat rustiki kompýuter stoly islendik bezegiňiz bilen gabat gelýär.
MASLAHAT EDIP BOLMAK: Mejlis gerek. Görkezme gollanmasyna we guralyna eýeriň, bu öý ofis stoluny ýygnamak üçin iň az tagalla gerek. Kiçijik ýerler üçin tekjeler bolan “Foxemart” 47 dýuýmlyk kompýuter stoly öý, ofis, iş nokady, okuw otagy, güýmenje otagy we ş.m.
GYSGAÇA HYZMAT: Hilini yzarlaýarys we satuwdan soň hünärmen goldaw berýäris. Ofis stoly bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, iň amatly wagtda Foxemart müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz. Müşderi goldaw toparymyz 24 sagadyň dowamynda aladalaryňyzy çözer.

“Foxemart” ofis stolundan 47 ”kompýuter stoly, kompýuter, noutbuk, kitap ýa-da iş üçin islendik gural ýaly köp zatlary ýerleşdirmek üçin ýeterlik ýer berýär. Stol bilen ýeriň arasyndaky aralyk, işde ýadaw wagtyňyz aýagyňyzy rahatlandyrmak üçin ýeterlikdir.

Üstünlik

Ajaýyp we üzüm dizaýny, otagyňyz, ofisiňiz ýa-da iş ýeriňiz bilen häzirki zaman görnüşini hödürleýär.
0,6 "has galyň ýer tagtasyndan ýasalan bu rustiki senagat kompýuter stoly diňe bir agyr agramlary goldamak üçin güýçli däl, eýsem özboluşly görnüşde.
Ultra berk metal çarçuwasy we durnukly “X” çatryk dizaýny has gowy durnuklylygy üpjün edýär. Düzülip bilinýän aýak ýassygy dizaýny. Zerur ýerlerde stoly tekizlemek, hatda deň däl pollarda-da durnuklylygy üpjün etmek üçin aýaklary sazlap bolýar (1-2 sm).
Aşaky tekjede kompýuter diňini gurmak üçin ýeterlik uly, ýokarky tekjede käbir gurallar ýerleşdirilip bilner. Beýlekiler ýaly gözenegiň çekmesini aýyrmagyň zerurlygy ýok.
Ter geçirmeýän we taýak däl barmak yzy
Embleygnamaly: toolshli gurallar we görkezmeler kompýuter stoly bilen geler.

Spesifikasiýa

Material: bölejik tagtasy + berk metal çarçuwasy
Ölçegi: 47.27 (L) * 23.62 (W) * 29.53 (H) dýuým
Tekje tekjeleriň ululygy: 12,6 "(W) * 6.6" (H) * 23.62 (L) dýuým
Aşaky tekjeleriň ululygy: 12,6 "(W) * 19.5" (H) * 23.62 (L). Kompýuter eýesini goýmak ýeterlik.
Agramy: 37.92lb
Reňk: Rüstik goňur
Düzülip bilinýän aýak ýassygy: 1-2 sm sazlap bolýar.
Bellik: Stol tagtasynyň döwülmegine sebäp boljak gabat gelmeýän nurbady ulanmaň.

Köp funksiýaly

Bu stol ofis, öý, iş stansiýasy, okuw otagy, myhman otagy, ýatylýan otag, güýmenje otagy, aýdym-saz otagy, kiçijik ýer, oýun stoly, okuw stoly, ýazuw stoly, kompýuter stoly, aýdym-saz klawiatura stoly we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler