• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Senagat divan stoly konsoly 3-nji derejeli senagat rustiki koridor / girelge stoly Giriş we ýaşaýyş otagy üçin aňsat gurnama

Gysga düşündiriş:

Ashion Moda stili divan stoly industrial Bu senagat konsol stoly 3 derejeli senagat rustiki koridor / girelge stoly üzüm agaç tonlarynyň ýylylygyny gara aýazly poladyň arassa çyzyklary bilen birleşdirýär, nepisligi we rustikligi; rustiki, senagat ýa-da häzirki zaman bezegi bilen ajaýyp gabat gelip biler.

【Köp funksiýaly konsol stoly R Rüstik Braun bilen ajaýyp iş stoly ajaýyp atmosfera döredýär we şol bir wagtyň özünde häzirki zaman we adaty stilleri ajaýyp birleşdirýär, öýdäki islendik iş üçin ulanylyp bilner. Konsol stoly, diwan stoly, girelge / koridor stoly ýa-da telewizor şkafy ýaly amatly. Orta ýalňyş dizaýn dürli saklaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp, kitaplary, ösümlikleri, bezegleri we ş.m. saklamak üçin goşmaça ýer berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ashion Moda stili divan stoly industrial Bu senagat konsol stoly 3 derejeli senagat rustiki koridor / girelge stoly üzüm agaç tonlarynyň ýylylygyny gara aýazly poladyň arassa çyzyklary bilen birleşdirýär, nepisligi we rustikligi; rustiki, senagat ýa-da häzirki zaman bezegi bilen ajaýyp gabat gelip biler.
【Köp funksiýaly konsol stoly R Rüstik Braun bilen ajaýyp iş stoly ajaýyp atmosfera döredýär we şol bir wagtyň özünde häzirki zaman we adaty stilleri ajaýyp birleşdirýär, öýdäki islendik iş üçin ulanylyp bilner. Konsol stoly, diwan stoly, girelge / koridor stoly ýa-da telewizor şkafy ýaly amatly. Orta ýalňyş dizaýn dürli saklaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp, kitaplary, ösümlikleri, bezegleri we ş.m. saklamak üçin goşmaça ýer berýär.
W Wobbles hakda alada edýäňizmi?】: Bu divan stoly çydamly ýokary hilli MDF tagtasyndan we ýokary hilli polat çarçuwadan ýasaldy. Iň ýokary durnuklylygy üpjün etmek üçin arka tarapda V görnüşli düzedişleri hem goşduk. Her gat 300 funt saklap bilýär we köp ýer saklaýar. Düzülip bilinýän aýaklar, hiç haçan ädim ätmeýän poluň titremeginiň öňüni alýar. Ölçegleri: 51.18 "W x 13.39" D x 30.12 "H.
【Düýbünden aňsat ýygnak a simpleönekeý gurluşyň, sanly bölekleriň we suratly görkezmeleriň kömegi bilen täze konsol stoluňyza haýran galmaga taýyn bolarsyňyz; sazlanyp bilinýän aýaklar, hatda deň däl pollarda-da durnuklaşdyrýar.
Ites Ikirjiňlenmäň your Satyn almazdan ozal we soň professional müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin elmydama elýeterli, şonuň üçin indi garaşmaň we şu wagt lezzet alyň.
【OEM we ODM dizaýny bar home Öý mebelleriniň dizaýnyny 10 ýyldan gowrak işleýän, asyl dizaýny gutarmak üçin 3-5 günüň dowamynda tejribeli dizaýner.
Ive Eltip beriş wagty ample Getirmegiň nusgasy 7-15 gün, köpçülikleýin sargyt wagty 35-den 45 güne çenli. Eltip bermegiň wagty hem sargyt mukdaryna baglydyr.
【Gaplamak strong Şahsy güýçli poçta gutusy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler